close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • UZNANIE OJCOSTWA

 •  

  W artykule 73 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przewidziana jest instytucja uznania ojcostwa. Jeżeli brak jest domniemania, że ojcem dziecka jest mąż matki dziecka, lub też gdy doszło do zaprzeczenia ojcostwa przez męża matki, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo poprzez procedurę uznania ojcostwa lub też na mocy orzeczenia właściwego sądu opiekuńczego. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa. Nie można uznać ojcostwa w stosunku do dziecka, które ukończyło 18 rok życia. Można uznać ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

   

  Jeżeli chociaż jedno z rodziców dziecka posiada obywatelstwo polskie, do uznania ojcostwa może dojść we drodze złożenia stosownego oświadczenia przez biologicznego ojca dziecka przed konsulem.

   

  Matka dziecka powinna wyrazić zgodę na uznanie ojcostwa bezpośrednio po fakcie uznania. Jeśli nie jest obecna przy składaniu oświadczenia o uznaniu ojcostwa, powinna w ciągu trzech miesięcy od złożenia przez biologicznego ojca dziecka oświadczenia o uznaniu ojcostwa, wyrazić zgodę na to uznanie, przed konsulem, bądź przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Podczas składania oświadczenia o uznaniu dziecka, rodzice dziecka składają także oświadczenia o nazwisku jakie nosić będzie dziecko.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa:

  a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla kobiety rozwiedzionej),

  b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

  c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy)

  d. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji (dla kobiet pozostających w separacji).

   

  2. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.

   

  3. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.

   

  4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego,

   

  5. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców/ojca,

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: